MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Adatbázisok

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintő
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti
közzétételi kötelezettség
 
 
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:
 
Adatbázisok, nyilvántartások leíró adatai
 
Sorszám
Adatbázis neve
formátum
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
Érintettek köre
Adatok forrása
1.
 
szociális ellátások
helyi nyilvántartása
elektronikus
a települési önkormányzat és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartás vezetése
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 18. §-a
 
 
 
 
 
a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év
az Szt. és a  szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet alapján szociális ellátásokra jogosultak
- ügyfelek kérelmei
és azok mellékletei,
- külső szervek, különösen gyámhatóság, köznevelési intézmény megkeresése, bejelentése
2.
 
utalványok nyilvántartása
papír alapú
önkormányzati segélyként adott utalványokról nyilvántartás vezetés
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdése
utalvány kiadásától számított 5 év (elévülési idő)
természetbeni ellátásra
(önkormányzati segély) jogosultak
önkormányzati segély megállapítására irányuló kérelmek és azok mellékletei
 
 
3.
 
nyilvántartás a helyi környezetvédelmi Alapról, annak felhasználásáról
elektronikus
helyi környezetvédelmi Alapról, annak felhasználásáról
nyilvántartás vezetése
a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995.(XII.1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés
folyamatos
lakosság
- Önkormányzat határozata,
- illetékes környezetvédelmi hatóság határozata
4.
 
ebösszeírás alapján vezetett nyilvántartás
 
elektronikus
az ebösszeírás alapján az 1998. évi XXVIII. tv. 42/A. § (2) bekezdés szerinti adatokról nyilvántartás vezetése az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az önkormányzat ebrendészeti és állatvédelmi  feladatainak hatékony ellátása céljából
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (3) bekezdés
folyamatos
az eb tulajdonosa, illetve tartója
Az ebtulajdonos, ebtartó bejelentése
5.
 
nyilvántartás
várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételekről és azok felhasználásáról
elektronikus
A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló önkormányzati rendelet szerint  megállapított  várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételekről és azok felhasználásáról nyilvántartás vezetése
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/E. § (2) bekezdés
folyamatos
parkolási szolgáltatást igénybevevő jármű üzembentartója
 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., mint üzemeltető  adatközlése
6.
 
szerződéstár
elektronikus
 az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények bérleti, haszonbérleti, haszonkölcsön, illetve használati szerződéseinek nyilvántartása
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdés
folyamatos
önkormányzati intézmények
intézményi szerződések
7.
 
a közterület használati díj nyilvántartása
papír
a közterület használati díj nyilvántartásba vétele
a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés
a követelés elévülésének idejéig
közterület használója
Közterület használati engedélyek, engedélyes befizetései
8.
 
helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása
papír
helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartásba vétele
a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996.(VI.5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés
folyamatos
a védettség alatt álló objektumok tulajdonosa, kezelője, használója
a védetté nyilvánítást vagy megszüntetést elrendelő önkormányzati rendelet
9.
 
önkormányzati kitüntetettek nyilvántartása
papír
egyes önkormányzati kitüntetésekben, elismerő címekben részesítettekről nyilvántartás vezetése
a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005.(X.3.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés
folyamatos
önkormányzati kitüntetésben, elismerő címben részesülő személy, közösség, vállalkozás
kitüntetés, elismerő cím adományozása tárgyában hozott közgyűlési határozat
10.
 
Szekszárd Város Díszpolgára feliratú könyv
papír
“Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozásának  díszes kivitelű “Szekszárd Város Díszpolgárai” feliratú könyvbe történő bejegyzése
a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005.(X.3.) önkormányzati rendelet
9. § (3) bekezdés
folyamatos
“Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető címben részesült személy
a kitüntetés tárgyában hozott közgyűlési határozat
11.
 
„Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára” címmel rendelkező személyek nyilvántartása
papír
azoknak a határon innen és túl élő természetes személyeknek a nyilvántartásba vétele, akik 2011. szeptember 17-től Szekszárd Városában magyar állampolgársági esküt tettek
a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005.(X.3.) önkormányzati rendelet
25/A. § (3) bekezdés
folyamatos
„Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára” címmel rendelkező személyek
állampolgársági eskü okmányok
12.
 
a címerhasználati engedélyek nyilvántartása
papír
A címerhasználat tárgyában kiadott engedélyről, érvényességük határidejéről nyilvántartás vezetése
a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló 37/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése
folyamatos
címerhasználati engedéllyel rendelkezők
címerhasználat engedélyezése tárgyában benyújtott kérelmek és mellékletei
13.
 
nyilvántartás a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó szervezetekről, illetve gazdasági társaságokról
papír
a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó szervezetekről, illetve gazdasági társaságokról nyilvántartás vezetése
a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelet
3. § (4) bekezdése
folyamatos
a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó szervezetek, gazdasági társaságok
csatlakozás iránti kérelmek
14.
 
nyilvántartás az intézmények, illetve az önként csatlakozók tárgyévi beszerzési igényeiről
papír
az önkormányzat irányítása alá tartozó rendeletben felsorolt intézmények és a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó szervezetek, gazdasági társaságok beszerzési igényeiről nyilvántartás vezetése
a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelet
4. § (3) bekezdése
folyamatos
az önkormányzat irányítása alá tartozó rendeletben felsorolt intézmények és
a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó szervezetek, gazdasági társaságok
intézmények, önként csatlakozók adatközlései
15.
 
Polgármesteri Keret felhasználásának nyilvántartása
papír
Polgármesteri Keret felhasználásáról nyilvántartás vezetése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés
folyamatos
támogatott személyek, szervezetek
támogatás iránti kérelmek
16.
 
közgyűlési részvétel nyilvántartása
elektronikus
a tárgyhavi tiszteletdíjak kifizetésénél a részvétel igazolására a közgyűlési ülések jelenléti ívei, valamint a jelenlétet tanúsító zárszavazás gépi szavazó listája alapján nyilvántartás vezetése
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet 17/A. § (2) bekezdés
folyamatos
önkormányzati képviselők
jelenléti ívek, zárszavazás gépi szavazó listája
17.
 
önkormányzati rendeletek nyilvántartása
elektronikus
Önkormányzati rendeletekről nyilvántartás vezetése
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet 31. § (4), (6) bekezdés
folyamatos
Szekszárd közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek, székhellyel rendelkező vállalkozások
közgyűlés által elfogadott rendeletek, rendeletmódosí-tások
18.
 
önkormányzati határozatok nyilvántartása
elektronikus
önkormányzati határozatokról nyilvántartás vezetése
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet 32. § (4) bekezdés
folyamatos
önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok, lakosság
közgyűlés által elfogadott határozatok
19.
 
interpellációk nyilvántartása
elektronikus
interpellációkról nyilvántartás vezetése
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet
40. § (8) bekezdés
folyamatos
önkormányzati képviselők
írásbeli interpelláció, közgyűlési jegyzőkönyv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett adatkezelések:
 
 
Adatkezelés megnevezése
Adatkezelés nyilvántartási száma
„természetes személyek, nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek általi helyi önkormányzati rendelet-tervezetek véleményezése. Önkormányzati rendelet-tervezeteket véleményezők adatainak nyilvántartása, illetve továbbítása a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése részére..” megnevezésű adatkezelés
NAIH-55964/2012
„természetes személyek, szervezetek polgármesteri fogadóórán felvett adatainak kezelése. Polgármesteri fogadóórán megjelent természetes személyek, szervezetek adatainak nyilvántartása, válasz továbbítása a megadott elérhetőségre..” megnevezésű adatkezelés
NAIH-55963/2012
„díjmentes parkolásra jogosultak adatainak kezelése. Díjmentes parkolásra jogosultak adatainak nyilvántartása, illetve továbbítása a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére..” megnevezésű adatkezelés
NAIH-55962/2012
„Pro Urbe Szekszárd” emlékplakett, „Közjóért” kitüntető díj, „Év Rendőre” kitüntető cím, „Év Tűzoltója” kitüntető cím önkormányzati kitüntetésekben, elismerő címekben részesítettek adatainak kezelése. Önkormányzati kitüntetésekben, elismerő címekben részesítettek nyilvántartása, illetve Szekszárd Város történetének legfontosabb eseményeit megörökítő Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzése..” megnevezésű adatkezelés
NAIH-55961/2012
„a „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő címben részesítettek adatainak kezelése. Önkormányzati elismerő címben részesítettek nyilvántartása, illetve Szekszárd Város történetének legfontosabb eseményeit megörökítő Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzése..” megnevezésű adatkezelés
NAIH-55960/2012
„a Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára címben részesítettek adatainak kezelése. Önkormányzati kitüntető címben részesítettek nyilvántartása, illetve Szekszárd Város történetének legfontosabb eseményeit megörökítő Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzése..” megnevezésű adatkezelés
NAIH-55959/2012
„a „Hirling Ádám” kitüntető díjban részesítettek adatainak kezelése. Önkormányzati kitüntető díjban részesítettek nyilvántartása, illetve Szekszárd Város történetének legfontosabb eseményeit megörökítő Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzése..” megnevezésű adatkezelés
NAIH-55958/2012
„a „Szekszárd javáért” kitüntető címben részesítettek adatainak kezelése. Önkormányzati kitüntető címben részesítettek nyilvántartása, illetve Szekszárd Város történetének legfontosabb eseményeit megörökítő Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzése..” megnevezésű adatkezelés
NAIH-55957/2012
„a „Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető címben részesítettek adatainak kezelése. Önkormányzati kitüntető címben részesítettek nyilvántartása, illetve Szekszárd Város történetének legfontosabb eseményeit megörökítő Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzése..” megnevezésű adatkezelés
NAIH-55956/2012
 

 

MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP