MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Házasságkötés anyakönyvezése
  Születés
anyakönyvezése
 Házasság anyakönyvezése Haláleset
anyakönyvezése
 

Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő házasulók az anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. A PTK  törvény alapján a házasságkötés csak az anyakönyvvezető előtt lehet érvényes, melyet egy nagykorú férfi és egy nagykorú nő köthet egymással. Házasságkötési szándékukat a házasulók az ország bármelyik települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell:

 • személyazonosságukat és állampolgárságukat,  (személyazonosító igazolvány, útlevél)
 • a tervezett házasságkötés törvényes feltételeit (családi állapot igazolása, elvált, özvegy)
 • az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatokat kell tenniük.
   

Házasság 16-18 év között csak gyámhatósági engedéllyel köthető. 16 év alatt gyámhatósági engedély nem adható.

A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, az eljárás során felvett jegyzőkönyv - a felvételtől számított egy évig érvényes. Amennyiben egy éven belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, a házasulóknak azt újból be kell jelenteni. A harminc napos várakozási idő alól kérelemre, indokolt esetben a jegyző felmentést adhat.

A házasságkötési eljárás – beleértve az első ízben kiállításra kerülő házassági anyakönyvi kivonatot is – illetékmentes.

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján a jegyző engedélyezi. A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért az önkormányzat részére szolgáltatási díjat kell fizetni Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyi rendelete alapján.

Külföldi állampolgár házasságkötéséhez szükséges okmányok:

 • külföldi fél születési anyakönyvi kivonata OFFI fordítással  (www.offi.hu) és az adott országnak megfelelő hitelesítéssel (apostille vagy diplomáciai felülhitelesítés)
 • a külföldi fél részére tanúsítvány, hogy a külföldi fél házasságkötésének a reá vonatkozó személyes joga szerint nincs törvényes akadály (OFFI fordítás és az adott országnak megfelelő hitelesítéssel). A tanúsítvány általában a kiállítástól számított 6 hónapig érvényes.
 • személyazonosságának és állampolgárságnak igazolása érvényes okmánnyal, ez lehet útlevél vagy külföldi személyazonosító igazolvány
 • családi állapot igazolása, amennyiben nem nőtlen/hajadon
   

Amennyiben a külföldi fél országa nem állít ki tanúsítványt, akkor a Tolna Megyei Kormányhivataltól felmentést lehet kérni, a kérelem illetékköteles, melynek díja: 5000 Ft.

lásd még bővebben: www.magyarorszag.hu

Külföldi okmányok hitelesítéséről bővebben: www.konzuliszolgalat.kormany.hu6felulhitelesítés

Magyar állampolgár házasságkötése külföldön lásd: 2.1 pont alatt részletesen.

Kérjük, érdeklődjön a tervezett házasságkötés szerinti állam illetékes hatóságától, hogy milyen okmányokat kell benyújtania, továbbá meg kell tudnia azt is, hogy milyen fordítást fogadnak el Öntől, illetve, hogy az adott állam kér-e valamilyen felülhitelesítést a magyar okiratokra, ez országonként eltérő lehet.

Házasságkötés helyszíne:

 • pénteken 10.00 – l4.00 óra között a Babits Mihály Kulturális Központ (Szent István tér 10.)
 • szombaton 10.00 – 18.00 óra között a Megyeháza Díszterme (Béla tér 1.) vagy külső helyszín, mely lehet a Művészetek Háza, Garay Gimnázium díszterme, Merops Hotel, különböző borászatok, bormúzeum, stb.
   

Házasságkötés időpontja:

 • Pénteki és szombati napokon a helyi önkormányzati rendelet alapján a fentiek szerint
 • Nem köthető házasság munkaszüneti napon. (január 1., március 15., húsvét, május 1., pünkösd, július 1., augusztus 20., október 23., november 1. és december 24-26.) é
 • Szent László Napon és a Szüreti Fesztivál idején csak külső helyszínen lehet házasságot kötni

 Bővebb információt kérjen az anyakönyvvezetőtől.

Házasságkötés külföldi állampolgárral

(forrás: www.magyarorszag.hu)

Ha mindkét házasulandó külföldi állampolgár és Magyarországon szeretnének házasságot kötni, erre természetesen lehetőségük van. A legegyszerűbb, ha az állampolgárságuk szerinti külképviseleten jelentkeznek, ebben az esetben a magyar hatóságoknak nincs semmilyen feladatuk.

Arra az esetre azonban, ha az egyik fél külföldi állampolgár, és magyar anyakönyvvezető előtt szeretnének házasságot kötni, már a magyar eljárási szabályok vonatkoznak. A házasságkötési eljárás folyamata és feltételei megegyeznek a magyar állampolgárok közötti eljárással, csak bizonyos "plusz" feltételeket kell teljesíteni.

A külföldi állampolgárságú házasulandó félnek saját állama illetékes szervétől igazolást (tanusítványt) kell beszereznie, amely bizonyítja, hogy a házasságkötésnek államának joga szerint nincs törvényes akadálya.

Ezt az igazolást és a többi csatolandó iratot a házasságkötés helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal vizsgálja meg, amelynek eredményeként a hivatal dönti el, hogy a külföldi házasulandó fél állampolgársága szerinti ország joga alapján a házasságkötésnek van-e akadálya.

Ha a külföldi házasulandó fél ilyen tartalmú igazolást, tanúsítványt nem tud beszerezni, felmentést kérhet annak bemutatása alól. A felmentés megadását az együttesen megjelenő házasulók a házasság megkötésére illetékes anyakönyvvezetőnél kérhetik. A kérelmet szintén a házasságkötés székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormány hivatal bírálja el. A felmentés - a kiállításának napjától számított - hat hónapig érvényes, ez alatt az idő alatt kell tehát a házasságot megkötni.

A Magyarországon lakó hontalan és menekült személynek személyes joga a magyar jog. Esetükben tanúsítvány beszerzése nem szükséges, nem kell vizsgálni, hogy a házasságkötés egy másik állam vagy a származási hely szerinti ország jogának is megfelel-e.

Az anyakönyvvezető eljárása

Az anyakönyvvezetőnek be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

 1. az útlevelet, illetve Magyarországon élő külföldi esetén a külföldiek részére kiállított személyazonosító igazolványt vagy tartózkodási engedélyt,
 2. a külföldön kiállított születési anyakönyvi kivonatot és annak hiteles magyar fordítását,
 3. a lakóhely igazolásáról szóló tanúsítványt és annak hiteles magyar fordítását,
 4. a családi állapot igazolását és annak hiteles magyar fordítását (ezeket a magyar állampolgárok közötti házasságkötésre vonatkozó szabályokkal megegyezően kell igazolni, azzal az eltéréssel, hogy a külföldi állampolgár bontóperi ítéletét az anyakönyvvezetőnek meg kell küldenie véleményezésre a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium illetékes főosztályának.

Az anyakönyvvezető természetesen azt is vizsgálja, hogy a házasságkötés a magyar jogszabályoknak is megfeleljen, hiszen a házasságnak mindkét házasulandó állampolgársága szerinti jog alapján érvényesnek kell lennie. A házasságot nem lehet megkötni, ha a házasságkötésnek a magyar jog szerint elháríthatatlan akadálya van.

Fordítás

Minden idegen nyelvű dokumentumot a házasulandóknak kell lefordíttatniuk az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál. Az irodák listája a www.offi.huhonlapon olvasható. Tolmácsról is a házasulandóknak kell gondoskodnia. Bárki közreműködhet tolmácsként, akinek van erre vonatkozó okirata, illetve nyelvi tudását igazoló iskolai bizonyítványa. 

A dokumentumok felülhitelesítése

Fontos tudni, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezése szerint - fő szabályként - a külföldön kiállított közokirat, illetőleg külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. Ez alól a szabály alól a törvény akkor enged kivételt, ha erről nemzetközi szerződés rendelkezik (pl. a Hágai Egyezmény), illetve arra viszonossági gyakorlat alakult ki. A diplomáciai felülhitelesítés szükségességéről az illetékes megyei közigazgatási hivatalokban működő anyakönyvvezetők, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium illetékes főosztályának munkatársai tudnak felvilágosítással szolgálni, még a benyújtandó okiratok, tanúsítványok beszerzése előtt ajánlott erről érdeklődni.

 

MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP