MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Szépítsük együtt Szekszárdot!
Klimabarát település
HOT SPOT szolgáltatás
AGÓRA SZEKSZÁRD
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0003
TÁMOP 3.2.3
TÁMOP-3.1.4-08/2
Vármegyeháza felújítása
Támogatás
Támogatás
kistérségi portál
dél-dunántúl.hu
Zöld Beruházási Rendszer
TIOP-1.2.3-09/1
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0860
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1008
KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011
DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001
DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004
KEOP-4.9.0/11-2011-0197
TÁMOP-3.1.3.11/2-2012-0009
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményRendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

 • gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
 • pénzbeli támogatásnak (augusztus, november hónapban),
 • az ingyenes tankönyvnek és
 • egyéb kedvezmények igénybevételére.


Ki kérheti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását?

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú személy a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kérheti. Amennyiben több lakóhelye is van, a kérelmet az életvitelszerű tartózkódási hely szerinti polgármesteri hivatalnál lehet benyújtani.

Ki állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot?

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra.

Mely időponttól nyílik meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság?

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának a napja.

Kinek állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság?

 • a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át (jelenleg 39.900 Ft-ot)
  • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
  • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
  • ha a nagykorúvá vált gyermek a nagykorúvá válása után nappali oktatás rendje szerint
   tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú intézmény
   nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37.050 Ft-ot) feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó érték nem haladja meg a jogszabályban meghatározottat.


A nagykorúvá vált gyermek részére is megállapítható kedvezmény?

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha

 • nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
 • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.


Mit értünk vagyon alatt?

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja.
A lízingelt dolog vagyoni értékű jognak minősül?
A vagyoni helyzet vizsgálata során a lízingelt dolgon fennálló használati jogot meghatározott időre szóló vagyoni értékű jogként kell figyelembe venni, melynek értékét az illetékről szóló törvény szerint fogják meghatározni.
Mit tekintünk nem hasznosítható ingatlannak?
A forgalomképtelen, az elidegenítési forgalom alatt álló és – kivéve, ha a haszonélvezeti jog jogosultja a gyermek vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó- a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan.
A vagyonvizsgálat során mi nem tekinthető vagyonnak?
Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Az egy főre jutó jövedelem számításánál kit lehet közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként figyelembe venni?

 • a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
 • a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
 • a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
 • a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
 • korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos (a továbbiakban: tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket,
 • a Családjogi törvény. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.


A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthető a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat veszik figyelembe.

A kedvezmény mire jogosít fel, milyen támogatást nyújt?

 • Gyermekétkeztetés esetén: a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek esetében az intézményi térítési díj 100%-át.
  Az fent említett feltételbe nem tartozó, kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át.
  Fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett bölcsődéstől általános iskola 8 osztályos életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át.
 • Azon gyermek, illetve fiatal felnőtt, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, akinek jogosultsága november 01-jén fennáll november hónapban pénzbeli támogatást kap. A támogatás gyermekenkénti összege 2011. évben 5.800 Ft. A támogatás természetben is nyújtható.
   
 • Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

 

Vissza az elejére...


Kapcsolódó jogszabályok


Vissza az elejére...


Ügyintézés

Az ügyet intéző iroda:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Vörösmarty u.5.

Ügyfélfogadási időpontok:
hétfő: 800 -1200, 1300-1630
szerda: 800 -1200, 1300-1630

Ügyintézők:
Berbuch Miklós

Az eljárás indul:
Kérelemre

Ügyintézési határidő:
30 nap

Vissza az elejére...


Letölthető nyomtatványok

Kérelem:

 

Vissza az elejére...

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP